top of page

OPPSTART PLANARBEID FURUSET SYKEHJEM

FURUSET TOMT BT3, Bydel Stovner

GNR./BNR. 108/11

Planen utarbeides av ACK arkitekter AS for Omsorgsbygg Oslo KF

Omsorgsbygg Oslo KF ønsker å oppføre et sykehjem i landsbyform i 2-4 etasjer med rundt 110 beboerrom. Mot Granstangen i sør planlegges et torg/møteplass i tilknytning til bussholdeplass.

Forslaget følger opp den ikke-vedtatte områdereguleringen for klimaeffektiv byutvikling på Furuset, hvor planområdet er avsatt til institusjonsbebyggelse. Områdeplanen legger opp til gjenåpning av bekkeløp øst for planområdet.Ettersom områderegulering ikke er vedtatt er forslaget foreløpig i strid med Kommuneplan 2015, som viser eiendommen som grønn struktur. Ved vedtak av omregulering på Furuset vil områdereguleringen bli førende foran Kommuneplanen, og dette vil innebære en endring av kommuneplanens arealdel fra formål friområde til institusjon (sykehjem). Plansaken forutsetter dette vedtaket, men kan også vedtas før områdereguleringen med dispensasjon fra KPs krav om felles planlegging.

Bemerkninger sendes til:

ACK arkitekter AS

ved Beret Aspaas

e-post: beret@ack.no

innen 08.07.2016

Du kan se saken på www.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page